Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022

Tháng Mười 1, 2022 10:05 sáng
  PHÒNG GD&ĐT TX. BA ĐỒN

 TRƯỜNG TH QUẢNG THUẬN

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          Số:     /KH- TH

 

             Quảng Thuận, ngày 28  tháng 9 năm 2022

KẾ HOẠCH          

Tổ chức : Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022

Với chủ đề: “ Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch COVID-19”

Thực hiện Kế hoạch số 1718/BGDĐT-GDTX ngày 20/09/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình vê việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;

Công văn số 1832/SGDĐT-TrHTX ngày 22/09/2022 của Sở GD&ĐT Quảng Bình về việc hướng dẫn tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022;

Kế hoạch số 1746/KH_UBND ngày 23/09/2022 của UBND thị xã Ba Đồn về việc tổ chức  Tuần lễ học tập suốt đời năm 2022 trên địa bàn thị xã Ba Đồn;

Công văn số 454/HD-PGDĐT ngày 23/09/2022 của Phòng GD&ĐT Thị xã Ba Đồn về việc hướng dẫn tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022;

Trường TH Quảng Thuận xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”năm 2022 như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

          – Nhằm nâng cao nhận thức của CB,GV, học sinh, phụ huynh và cộng đồng  về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy và rèn luyện nhân cách con người; hình thành thói quen đọc sách thường xuyên của mỗi người và xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng;

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, giúp nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời;

          – Đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện, trước hết là thư viện trường học;

– Các hoạt động được triển khai đến các em học sinh, phụ huynh, giáo viên đảm bảo thiết thực, hiệu quả đặc biệt trong bối cảnh bình thường mới sau đại dịch COVID-19.

Bộ phận Thư viện tham mưu với Ban giám hiệu nhà trường để xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2022.

Triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2022.

 1. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG.
 2. Chủ đề : Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch COVID – 19”
 3. Thời gian thực hiện:

– Thời gian tổ chức khai mạc: 7h00’ ngày 03 tháng 10 năm 2022 ( Thứ 2).

– Thời gian hưởng ứng: Từ ngày 01/10/2022 đến ngày 07/10/2022.

 1. Ban chỉ đạo:

             Đ/c: Phan Tiến Lâm                       – Hiệu trưởng                – Trưởng ban 

 1. Ban tổ chức:

            – Đ/c : Nguyễn Ngọc Hùng        ;           TPT                        –  Ban viên

            – Đ/c:  Trương Thị Thu Hiền     ;         CBTV                        –  Ban viên

            – Đ/c:  Cao Thị Hoài Thu           ;        Giáo viên                  –  Ban viên

III. TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

1.Thời gian tổ chức:

– Từ ngày 27/09/2022 đến 7/10/2022: Treo cờ, treo băng rôn tại nhà trường.

– Ngày 03/10/2022 tổ chức khai mạc:  Từ 7h00 đến 7h30p

– Từ ngày 03/10 đến 7/10/2022 :

+ Tổ chức trưng bày, giới thiệu sách;

+ Tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đọc sách;

+ Thi đua phong trào dạy tốt, học tốt và đọc sách của GV HS tại thư viện.

– Ngày 09/10: Báo cáo kết quả triển khai hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời về Phòng GD ĐT .

 1. Địa điểm: Sân trường.
 2. Thành phần tham gia: 

– 100% Cán bộ, giáo viên, nhân viên và toàn thể các em học sinh.

 1. Nội dung, chương trình khai mạc:

–  Ổn định tổ chức.

–  Văn nghệ chào mừng (1 tiết mục);

–   Kể chuyện về Bác Hồ;

* Phần lễ:

– Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

–  Hiệu trưởng đọc diễn văn khai mạc;

*  Phần hội:

 1. Phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời: Hiệu trưởng
 2. Kể chuyện về tấm gương Bác : Học sinh khối 4,5;
 3. Đọc bài tuyên truyền : Nhân viên thư viện;
 4. Đại diện học sinh phát biểu hưởng ứng HTSĐ : Liên đội trưởng;
 5. Trao tặng sách cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
 6. Kết thúc lễ khai mạc : BTC
 7. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:
 8. Nhân viên thư viên :

– Xây dựng kế hoạch và duyệt chương trình buổi lễ;

– Giới thiệu, trưng bày sách tại Thư viện;

– Tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đọc sách;

 1. Cô Cao Thị Hoài Thu (GV) : Tổ chức chương trình;
 2. Treo cờ, băng rôn, trang trí, treo phông màn: Toàn bộ giáo viên nam;
 3. Chuẩn bị bàn ghế: Tổ 1,2,3;

      Phong màn, hoa, nước: Tổ 4,5 và tổ văn phòng

 1. Bài tuyên truyền : NV thư viện
 2. Chuẩn bị tiết mục văn nghệ chào mừng tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 múa, hát.
 3. Chụp hình, ghi nhận lại buổi khai mạc, viết bài đăng lên website: Cao Thị Hoài Thu.
 4. Các đồng chí GVCN có trách nhiệm hướng dẫn cho các học sinh của lớp tham gia đầy đủ trong buổi lễ. Các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên phối kết hợp hỗ trợ để lễ khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 được thành công tốt đẹp.
 5. Kinh phí thực hiện: Kinh phí hoạt động thường xuyên của nhà trường.

Trên đây là toàn bộ kế hoạch tổ chức các hoạt động trong “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2022 của Trường TH Quảng Thuận. Để tổ chức tốt nhà trường yêu cầu các bộ phận có liên quan nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ đã được phân công trong nội dung kế hoạch này./.

Nơi nhận:

– Phòng GD&ĐT thị xã (để b/c);

– CB,GV,NV trong trường (để t/h);

– Lưu TV./.

                              HIỆU TRƯỞNG

 

 

                              Phan Tiến Lâm