KẾ HOẠCH Tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2018

Tháng Chín 27, 2018 9:53 sáng
    PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN

   TRƯỜNG TH QUẢNG THUẬN

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          Số:     /KH- TH

 

             Quảng Thuận, ngày 20  tháng 9 năm 2018

 

                                                         KẾ HOẠCH 

                     Tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2018

 

Căn cứ Công văn số 1987/SGDĐT – GDCN – TX  ngày 17/9/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018; Kế hoạch số 374/PGDĐT của Phòng GD – ĐT thị xã về việc  tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2018. Trường TH Quảng Thuận xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”năm 2018 như sau:

  1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

– Nâng cao nhận thức của CB,GV, học sinh, phụ huynh và cộng đồng  về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy và rèn luyện nhân cách con người; hình thành thói quen đọc sách thường xuyên của mỗi người và xây dựng văn hóa đọc trong các cộng đồng;

– Góp phần xây dựng xã hội học tập, đáp ứng yêu cầu Công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập Quốc tế;

– Đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện, trước hết là thư viện trường học;

– Các hoạt động được triển khai ở tất cả các khu trong toàn trường và được duy trì ổn định thường xuyên hàng năm.

  1. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG.
  2. Thời gian địa điểm tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”:

– “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2018 diễn ra từ ngày 01/10/2018 đến hết ngày 07/10/2018 với Chủ đề “Trong cách học phải lấy tự học làm cốt”.

– Các hoạt động diễn ra tại nhà trường.

– Lễ khai mạc: 8h ngày 01/10/2018, lễ tổng kết ngày 07/10/2018.

– Ban chỉ đạo xây dựng XHHT của phường phối hợp với các nhà trường tổ chức lễ khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2018:

* Địa điểm: Trường THCS Quảng Thuận.

* Thành phần: Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường, TTHTCĐ, Hội KH, toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên 03 nhà trường, Ban đại diện hội Phụ huynh của 03 nhà trường.

– Lễ tổng kết được tổ chức nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm, tuyên dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân tham gia tích cực “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2018:

          * Thời gian: 15 giờ 07/10/2018.

*  Địa điểm: Văn phòng nhà trường.

* Thành phần: Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường, Ban đại diện hội Phụ huynh của trường.

+ Tập thể và cá nhân được đề nghị khen thưởng.

+ Các phương tiện thông tin đại chúng.

  1. Nội dung các hoạt động giáo dục:

Chủ đề Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018: “Trong cách học phải lấy tự học làm nòng cốt”.

Căn cứ vào chủ đề năm 2018 các tập thể, cá nhân kết hợp với Ban giám hiệu nhà trường tổ chức các hoạt động :

– Xây dựng góc thư viện tại các khu trong nhà trường, cộng đồng; tủ sách gia đình nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho giáo viên, học sinh và phụ huynh được đọc sách góp phần để phát triển văn hóa đọc.

– Đổi mới hình thức hoạt động của góc thư viện nhà trường, bằng các giải pháp như: luân chuyển sách trong các góc thư viện của các lớp, đến các tủ sách trên lớp nhằm giúp cho việc đọc sách thuận tiện và hiệu quả hơn; giao giáo viên chủ nhiệm các lớp tự quản tủ sách của lớp và xây dựng tủ thư viện nhằm cho GV, NV mượn sách; xây dựng đội ngũ tình nguyện viên giới thiệu sách, khuyến khích phụ huynh học sinh đọc sách; xây dựng thư viện điện tử. Tổ chức ngày hội đọc sách hàng năm với những hoạt động như: thi giới thiệu sách, thi kể chuyện… dựa theo sách đã đọc.

– Đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng yêu cầu của học sinh, tự nghiên cứu sách để có kiến thức, kỹ năng phát triển tư duy đáp ứng theo mục tiêu chăm sóc và dạy các em.

– Các tổ chuyên môn tự tổ chức hội thảo, tọa đàm, thăm quan, hội diễn văn nghệ, các hoạt động TDTT, ngày hội đọc… trong tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được tham quan, học tập.

– Tổ chức tuyên truyền bằng các phương tiện thông tin đại chúng, treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu, phát tờ rơi, đưa tin, bài về các hoạt động của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời; xây dựng các chuyên mục phục vụ học tập suốt đời phù hợp với đặc thù của địa phương.

  1. Công tác tuyên truyền giáo dục:

– Tại cổng trường treo các khẩu hiệu tuyên truyền trong suốt thời gian diễn ra “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”:

Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và  học ở nhân dân.

          + Trường học vĩ đại nhất chính là sách vở.

          + Việc đọc rất quan trọng. Nếu bạn biết cách đọc, cả thế giới sẽ mở ra cho bạn

          Trên đây là kế hoạch tổ chức “ Tuần lễ học tập suốt đời ” năm 2018 của trường TH Quảng Thuận, yêu cầu toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường tham gia hưởng ứng và thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra./.

 

Nơi nhận:

– Phòng GD&ĐT thị xã (để b/c);

– CB,GV,NV trong trường (để t/h);

– Lưu TV./.

 

                               HIỆU TRƯỞNG

 

 

                               Phan Tiến Lâm