KẾ HOẠCH Tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2017

Tháng Mười 3, 2017 6:49 sáng
PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN

TRƯỜNG TH QUẢNG THUẬN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:     /KH- TH

 

     Quảng Thuận, ngày 02 tháng 10 năm 2017

 

                                                                 KẾ HOẠCH

                                Tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2017

 

Căn cứ Công văn số 896/KH-UBND ngày 28/9/2017 của UBND thị xã Ba Đồn; Công văn số 260/CV ngày 01/10/2017 của Phòng GD&ĐT thị xã về việc  tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2017. Trường TH Quảng Thuận xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2017 như sau:

  1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

– Nâng cao nhận thức của CB,GV, học sinh, phụ huynh và cộng đồng  về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy và rèn luyện nhân cách con người; hình thành thói quen đọc sách thường xuyên của mỗi người và xây dựng văn hóa đọc trong các cộng đồng;

– Góp phần xây dựng xã hội học tập, đáp ứng yêu cầu Công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập Quốc tế;

– Đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện, trước hết là thư viện trường học;

– Các hoạt động được triển khai ở tất cả các khu trong toàn trường và được duy trì ổn định thường xuyên hàng năm.

  1. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG.
  2. Thời gian địa điểm tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”:

“Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2017 diễn ra từ ngày 09/10/2017 đến hết ngày 15/10/2017 với Chủ đề “Học để phát triển quê hương, đất nước”.

– Các hoạt động diễn ra tại nhà trường.

– Lễ khai mạc: 8h ngày 09/10/201, lễ tổng kết ngày 15/10/2017.

– Ban chỉ đạo xây dựng XHHT của phường phối hợp với các nhà trường tổ chức lễ khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2017:

* Địa điểm: Trường THCS Quảng Thuận.

* Thành phần: Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường, TTHTCĐ, Hội KH, toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên 03 nhà trường, Ban đại diện hội Phụ huynh của 03 nhà trường.

– Lễ tổng kết được tổ chức nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm, tuyên dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân tham gia tích cực “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2017:

* Thời gian: 15 giờ 15/10/2017.

*  Địa điểm: Văn phòng nhà trường.

* Thành phần: Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường, Ban đại diện hội Phụ huynh của trường.

+ Tập thể và cá nhân được đề nghị khen thưởng.

+ Các phương tiện thông tin đại chúng.

  1. Nội dung các hoạt động giáo dục:
  2. Chủ đề Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017: “Học tập để phát triển quê hương, đất nước”.
  3. Căn cứ vào chủ đề năm 2017, các tập thể, cá nhân kết hợp với Ban giám hiệu nhà trường tổ chức các hoạt động:

– Xây dựng góc thư viện tại các khu trong nhà trường, cộng đồng; tủ sách gia đình nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho giáo viên, học sinh và phụ huynh được đọc sách góp phần “Chung tay xây dựng góc thư viện, thường xuyên đọc nhiều sách hay” để phát triển văn hóa đọc.

– Đổi mới hình thức hoạt động của góc thư viện nhà trường, bằng các giải pháp như: luân chuyển sách trong các góc thư viện của các lớp, đến các tủ sách trên lớp nhằm giúp cho việc đọc sách thuận tiện và hiệu quả hơn; giao giáo viên chủ nhiệm các lớp tự quản tủ sách của lớp và XD tủ thư viện nhằm cho GV,NV mượn sách; xây dựng đội ngũ tình nguyện viên giới thiệu sách, khuyến khích phụ huynh học sinh đọc sách; xây dựng thư viện điện tử. Tổ chức ngày hội đọc sách hàng năm với những hoạt động như: thi giới thiệu sách, thi kể chuyện… dựa theo sách đã đọc.

– Đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng yêu cầu của học sinh, tự nghiên cứu sách để có kiến thức, kỹ năng phát triển tư duy đáp ứng theo mục tiêu chăm sóc và dạy các em.

  1. Các tổ chuyên môn tự tổ chức hội thảo, tọa đàm, thăm quan, hội diễn văn nghệ, các hoạt động TDTT, ngày hội đọc… trong tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được tham quan, học tập.
  2. Tổ chức tuyên truyền bằng các phương tiện thông tin đại chúng, treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu, phát tờ rơi, đưa tin, bài về các hoạt động của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời; xây dựng các chuyên mục phục vụ học tập suốt đời phù hợp với đặc thù của địa phương.
  3. Công tác tuyên truyền giáo dục:

– Tại cổng trường treo các khẩu hiệu tuyên truyền trong suốt thời gian diễn ra “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”:

+ Học tập để hoàn thiện nhân cách và phát triển bản thân.

+ Học để phát triển quê hương, đất nước.

+ Khuyến học, khuyến tài vì nhân lực chất lượng cao.

          + “Chung tay xây dựng thư viện, thường xuyên đọc nhiều sách hay”.

          Trên đây là kế hoạch tổ chức “Tuần lễ học tập suốt đời” năm 2017 của trường TH Quảng Thuận, yêu cầu toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường tham gia hưởng ứng và thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra./.

 

Nơi nhận:

– Phòng GD&ĐT thị xã (để b/c);

– CB,GV,NV trong trường (để t/h);

– Lưu V/p./.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Phan Tiến Lâm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỊCH HOẠT ĐỘNG

TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2017

(kèm theo Kế hoạch sô:…../KH-TH  ngày 02 tháng 10  năm 2017)

 

 

Thứ

 

Ngày

 

Nội dung

 

Địa điểm

 

Hai

 

09/10/2017

– Dự lễ khai mạc phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”.

– Phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời tới toàn thể CB-GV-NV toàn trường.

-Trường THCS

 

 

Ba

 

10/10/2017

– Triển khai các hoạt động học tập của tuần lễ học tập suốt đời tới toàn thể CB-GV-NV. Thư viện nhà trường

 

 

 

11/10/2017

– Triển khai HD CB-GV-NV học tập và thực hiện các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM để đưa vào các nội dung hoạt động của các chủ đề, chủ điểm.  

– Văn phòng nhà trường

 

Năm

 

12/10/2017

 

Trưng bày sách, giới thiệu sách mới.

 

Thư viện ngoài trời

 

Sáu

 

13/10/2017

 

Thi “Chúng em kể chuyện theo sách”

 

Sân trường

 

Chủ nhật

 

15/10/2017

– Dự lễ tổng kết “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”. Trường THCS