KẾ HOẠCH Tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022 trên địa bàn thị xã

Tháng Ba 2, 2022 6:53 chiều
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ XÃ BA ĐỒN   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
           
Số:  317 /KH-UBND Ba Đồn, ngày02 tháng 3  năm 2022
           

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022 trên địa bàn thị xã

Thực hiện Kế hoạch số 37/KH-BCĐ ngày 23/2/2022 của BCĐ “Tháng hoạt động TDTT cho mọi người và ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân giai đoạn 2020 – 2030” về việc tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

 

Nhằm tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng Cuộc vận động, thu hút đông đảo nhân dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao nâng cao sức khỏe; UBND thị xã ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022 trên địa bàn thị xã (sau đây gọi là Lễ phát động) với những nội dung như sau:

 

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 

 1. Mục đích

 

 • Thiết thực chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Ngành Thể dục thể thao Việt Nam và Ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục và sức khỏe” kêu gọi đồng bào tập thể dục (27/3/1946 – 27/3/2022); kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2022).

 

 • Động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao, hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước” góp phần nâng cao sức khỏe phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

 • Tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, tác dụng của luyện tập thể dục, thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

 

 • Vận động mọi người dân tự chọn cho mình môn thể thao phù hợp để tập luyện hàng ngày nhằm tạo thói quen vận động hợp lý suốt đời để bảo vệ và nâng cao sức khoẻ đẩy lùi dịch bệnh.

 

2

 

 1. Yêu cầu

 

 • UBND các xã, phường xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức Lễ phát động, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và các hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người tại địa phương.

 

 • Triển khai tổ chức trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, chất lượng và hiệu quả, phù hợp với điều kiện, đặc điểm, tính truyền thống của địa phương, đảm bảo an toàn, phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

 

 • Vận động các nguồn lực xã hội đóng góp cho công tác tổ chức Lễ phát động, Ngày chạy và các hoạt động thể dục thể thao quần chúng.

 

 1. QUY MÔ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

 

 1. Quy mô

 

 • Tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” kết hợp Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022 và các hoạt động thể dục thể thao trong tháng 3. Vận động các cơ quan, đoàn thể, trường học, đơn vị, Quân sự, Công an và doanh nghiệp tham gia.

 

 • Mỗi xã, phường huy động tối thiểu 25% tổng số dân cư sống trên địa bàn trực tiếp tham gia.

 

 1. Hình thức, thời gian và địa điểm

 

2.1. Hình thức

 

Tùy tình hình thực tế tại các địa phương, đơn vị và phát huy tính chủ động, sáng tạo trong việc tổ chức Lễ phát động, có thể lồng ghép tổ chức các môn trong Chương trình Đại hội TDTT các cấp năm 2022 với các phần chính sau:

 

 • Chào cờ, hát Quốc ca.

 

 • Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

 

 • Đọc “Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

 • Phát biểu Khai mạc và phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

 

 • Đồng thanh hô khẩu hiệu “Rèn luyện thân thể – Bảo vệ tổ quốc”, “Rèn luyện thân thể – Kiến thiết đất nước”, “Thể dục – Khỏe”.

 

 • Tổ chức chạy đồng hành tối thiểu 1km (đảm bảo chạy hết cự ly).

 

 • Các địa phương, đơn vị có thể tổ chức thi chạy giữa các khối hoặc lồng ghép tổ chức thi đấu các giải thể thao quần chúng.

 

2.2. Tr ng tr    tuy n truy n

 

 • Trang trí tại địa điểm tổ chức một các trang trọng, treo băng rôn, cờ, phướn và khẩu hiệu tại địa điểm tổ chức Lễ phát động, điểm xuất phát và đích

 

(Có Phụ lục mẫu phông trang trí kèm theo).

 

 • Nội dung khẩu hiệu tuyên truyền: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác

 

3

 

Hồ vĩ đại”; “Khoẻ để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; “Rèn luyện thân thể – Bảo vệ Tổ quốc”, “Rèn luyện thân thể – Kiến thiết đất nước”; “Hãy chung tay vì thể lực, tầm vóc con người Việt Nam”; “Vì tương lai, hãy chăm sóc tốt trẻ em Việt Nam ngay từ hôm nay”; Các khẩu hiệu chào mừng 76 năm Ngày truyền thống Ngành Thể dục thể thao Việt Nam, 91 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các khẩu hiệu tuyên truyền việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị, địa phương.

 

2.3. Th  i gi n và đ       điể

 

 • Thời gian: Đồng loạt tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân năm 2022 vào 7 giờ 00 ngày chủ nhật, ngày 20/3/2022.

 

 • Địa điểm tổ chức: Tổ chức tại các xã, phường trên địa bàn thị xã, những nơi thuận tiện cho công tác tập trung người dân tham gia các hoạt động thể dục thể thao và Ngày chạy Olympic.

 

 1. Thành phần tham gia

 

 • Toàn thể nhân dân cư trú trên địa bàn nhưng đồng thời phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới (chú ý vận động đối tượng là cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, nông dân, công nhân viên chức, người lao động, người trung cao tuổi…).

 

 • Mời các đồng chí lãnh đạo đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể ở địa phương cùng tham gia các hoạt động thể dục thể thao và Ngày chạy

 

Olympic.

 

 1. Kinh phí

 

Nguồn kinh phí tổ chức Lễ phát động từ ngân sách địa phương, đơn vị kết hợp với huy động xã hội hoá của các thành phần trong xã hội.

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM 1. Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã

 

Chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai, thực hiện Kế hoạch tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022 trên địa bàn toàn thị xã.

 

 1. Trung tâm Văn hoá – Thông tin và Thể thao thị xã

 

Phối hợp với các cơ quan đơn vị, địa phương trên địa bàn triển khai tổ chức Ngày chạy Olympic và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT; tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan bằng pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu…

 

 1. Đài Truyền thanh – Truyền hình thị xã

 

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về công tác chuẩn bị và tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân năm 2022 và các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống Ngành Thể dục, thể thao Việt Nam (27/3/1946 –

 

4

 

27/3/2022), bằng những hình thức đa dạng, phong phú và dễ tiếp cận đảm bảo đến được từng khu dân cư, thôn, tổ dân phố trước và trong quá trình tổ chức.

 

 1. UBND các xã, phường

 

 • Căn cứ Kế hoạch này và điều kiện thực tế của từng địa phương triển khai phát động Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân năm 2022 tại địa phương, đảm bảo thực hiện được mục đích yêu cầu phù hợp với quy mô và hình thức.

 

 • Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Ngày chạy Olympic và các hoạt động tổ chức kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống Ngành Thể dục, thể thao Việt Nam một cách sâu rộng, hiệu quả đến mọi đối tượng trên khắp địa bàn.

 

 • Xây dựng kế hoạch bố trí kinh phí để tạo thuận lợi cho việc triển khai tổ chức Ngày chạy Olympic 2022 và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống Ngành Thể dục, thể thao Việt Nam được thuận lợi.

 

 1. Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị

 

 • Công an thị xã, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh, Thị Đoàn, chỉ đạo huy động lực lượng tham gia Ngày chạy Olympic và các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống Ngành Thể dục, thể thao Việt Nam.

 

Kết thúc Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân năm 2022 và các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống Ngành Thể dục, thể thao Việt Nam, UBND các xã, phường tiến hành tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã (qua Phòng VH&TT) trước ngày 30/3/2022.

 

Trên đây là Kế hoạch Tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022 trên địa bàn thị xã, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

– UBND tỉnh;  
– Sở VH&TT; B/c;

 

 • Thường trực Thị ủy, HĐND thị xã;
 • Lãnh đạo UBND thị xã;
 • Ban Tuyên giáo Thị ủy;
 • Phòng VH&TT thị xã;
 • Các cơ quan, đơn vị, ban, ngành liên quan;
 • UBND các xã, phường;
 • Lưu: VT, VHTT.

 

 

 1. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tình