KẾ HOẠCH Kiểm tra học kì II và bàn giao chất lượng lớp 5 cho trường THCS Năm học 2021-2022

Tháng Tư 20, 2022 8:20 chiều

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIA VIỆT NAM

   TRƯỜNG TH QUẢNG THUẬN                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

         Số……/KHKT-THQTh                     Quảng Thuận, ngày  20  tháng 4  năm 2022

 

KẾ HOẠCH

Kiểm tra học kì II và bàn giao chất lượng lớp 5 cho trường THCS Năm học 2021-2022

 

Căn cứ Công văn số 175/PGDĐT- GDTH ngày 21/9/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với giáo dục Tiểu học;

Căn cứ Công văn số 144/KH-GDTH   ngày 18/4/2022của Phòng GD&ĐT thị xã Ba Đồn về hướng dẫn kiểm tra học kỳ II năm học 2021-2022;

            Căn cứ Thông tư số 22 điều chỉnh, bổ sung một số Điều của Thông tư 30 của Bộ GD&ĐT về Đánh giá học sinh Tiểu học;

Trường TH Quảng Thuận xây dựng kế hoạch kiểm tra học kì 2 và bàn giao chất lượng HS lớp 5 cho trường THCS năm học 2021-2022 với các nội dung sau:

  1. Mục đích, yêu cầu:

          – Đẩy mạnh công tác quản lý, tổ chức kiểm tra học kỳ bảo đảm nghiêm túc, khách quan, tạo điều kiện đánh giá một cách chính xác, thực chất kết quả học tập của học sinh và chất lượng giảng dạy của nhà trường.

          – Thực hiện việc nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục học sinh lớp 5 lên lớp 6 cho trường THCS.

  1. Nội dung và kế hoạch:

            2.1 Môn kiểm tra: Toán và Tiếng Việt

            2.2 Đề kiểm tra:

  1. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm chỉ đạo việc ra đề (giáo viên các lớp ra đề, Tổ CM chọn 1 đề chung, BGH xem xét, quyết định).
  2. Đề kiểm tra định kì phù hợp chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực, gồm các câu hỏi, bài tập (gồm 2 mã đề) được thiết kế theo các mức như sau:

– Mức 1: Nhận biết, nhắc lại được kiến thức, kĩ năng đã học;

– Mức 2: Hiểu kiến thức, kĩ năng đã học, trình bày, giải thích được kiến thức theo cách hiểu của cá nhân;

– Mức 3: Biết vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết những vấn đề quen thuộc, tương tự trong học tập, cuộc sống;

– Mức 4: Vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề mới hoặc đưa ra những phản hồi hợp lý trong học tập, cuộc sống một cách linh hoạt;

  1. Tổ chức kiểm tra:

          – Tổng số HS lớp 5 được tham gia kiểm tra học kì 2 là: 112 em/4 lớp.

          – Số phòng kiểm tra: 4 phòng (Danh sách HS được sắp xếp theo A, B, C,.. theo từng lớp)

          – Số giáo viên trực tiếp coi và chấm kiểm tra 8 người (4 GV trường TH và 4 GV trường THCS)

          d.Chấm kiểm tra:

            +Bài kiểm được tổ chức chấm tập trung tại trường TH, mỗi cặp chấm gồm 01 GV TH và 01 GV THCS. Kết quả của mỗi bài kiểm tra được 2 giáo viên chấm thống nhất và ký, ghi rõ họ tên.

           +Điểm của bài kiểm tra được cho điểm theo thang 10 điểm, không cho điểm 0, không cho điểm thập phân, được làm tròn 1 lần (làm tròn xuống nếu số điểm thập phân nhỏ hơn 0,5 và làm tròn lên nếu số thập phân lớn hơn  hoặc bằng 0,5)

          + Đối với môn Tiếng Việt là điểm trung bình cộng của hai bài kiểm tra (đọc: ĐTT+ĐH; viết: CT+TLV), chỉ được làm tròn 1 lần theo quy tắc: làm tròn xuống nếu phần thập phân nhỏ hơn 0,5 và làm tròn lên nếu phần thập phân lớn hơn hoặc bằng 0,5. Riêng phần đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi giao cho GVCN kiểm tra, đánh giá trong quá trình ôn tập cuối năm.

          +Tất cả các môn GV chấm, ghi điểm, sau đó nhận xét vào bài làm theo mức độ HS đạt được. Sau khi chấm xong GVCN phát bài cho HS xem tại lớp và lưu hồ sơ của nhà trường theo quy định.

  1. Thời gian kiểm tra:

         +Ngày 25/5 trường TH gửi Kế hoạch kiểm tra và bàn giao chất lượng HS lớp 5 cho trường THCS.

         +Ngày 29/5 trường THCS gửi danh sách P. CT Hội đồng và danh sách GV coi kiểm tra cho trường TH (theo mẫu).

         *Lưu ý: Trường THCS cử đại diện Lãnh đạo nhà trường làm Phó CT Hội đồng và 4 giáo viên (được phân công dạy Toán và Ngữ văn lớp 6 năm học 2022-2023) để cùng tham gia coi và chấm bài kiểm tra.

           – Thời gian kiểm tra: 7 giờ 00 phút ngày 06/5/2022:

          +Buổi sáng: Kiểm tra cả 2 môn Toán và Tiếng Việt

          +Buổi chiều: Tổ chức chấm bài kiểm tra.

        III. Tổ chức thực hiện:

        Trường TH có trách nhiệm xây dựng kế hoạch kiểm tra, ra Quyết định thành lập Hội đồng coi kiểm tra, chuẩn bị đầy đủ CSVC phục vụ cho công tác kiểm tra và bàn giao chất lượng HS lớp 5 cho trường THCS.

 Trên đây là Kế hoạch Kiểm tra và bàn giao chất lượng HS lớp 5 cho trường THCS năm học 2021-2022. Kính đề nghị trường THCS Quảng Thuận cùng phối hợp để thực hiện có hiệu quả theo kế hoạch đề ra.

 

 Nơi nhận:                                                                              HIỆU TRƯỞNG

– Trường THCS Q.Thuận;

– Lưu: VP.                                                                               

                                                                                                                         Phan Tiến Lâm

                                                                                                                         

           

DANH SÁCH CBQL, GV COI, CHẤM KIỂM TRA LỚP 5

NĂM HỌC 2021 – 2022

 

TT Họ tên Chức vụ Hệ đào tạo Dạy môn Coi kiểm tra Chấm KT Ghi chú
1 Phan Tiến Lâm HT trường TH – CTHĐ ĐHTH        
2 Phạm Thị Diệu Hương P.HT trường TH- Thư ký HĐ ĐHTH        
3 Nguyễn Thị Vy Giáo viên ĐHTH Dạy lớp 5 x x  
4 Nguyễn Thị Bích Thuỷ Giáo viên ĐHTH Dạy lớp 5 x x  
5 Nguyễn Thị Nga Giáo viên ĐHTH Dạy lớp 5 x x  
6 Nguyễn Thị Thuỷ Giáo viên ĐHTH Dạy lớp 5 x x