KẾ HOẠCH Kiểm tra học kì II năm học 2021-2022

Tháng Tư 20, 2022 6:22 chiều

 PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIA VIỆT NAM

   TRƯỜNG TH QUẢNG THUẬN                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

         Số …../KHKT-THQTh                           Quảng Thuận, ngày  20 tháng 4 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

Kiểm tra học kì II năm học 2021-2022

 

 Căn cứ Công văn số 175/PGDĐT- GDTH ngày 21/9/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với giáo dục Tiểu học;

Căn cứ Công văn số 144/KH-GDTH  ngày 18/4/2022 của Phòng GD&ĐT thị xã Ba Đồn về việc hướng  dẫn kiểm tra học kỳ II đối với cấp TH năm học 2020-2021;

            Căn cứ Thông tư số 22 điều chỉnh, bổ sung một số Điều của Thông tư 30 về Đánh giá học sinh Tiểu học;

          Căn cứ Thông tư 27/2020 của BGD&ĐT về đánh giá HSTH (áp dụng cho lớp 1,2 trong năm học 2021-2022)

          Trường TH Quảng Thuận xây dựng kế hoạch kiểm tra Học kì II năm học 2021-2022 với các nội dung sau:

 1. Mục đích, yêu cầu:

          – Đẩy mạnh công tác quản lý, tổ chức kiểm tra học kỳ bảo đảm nghiêm túc, khách quan, tạo điều kiện đánh giá một cách chính xác, thực chất kết quả học tập của học sinh và chất lượng giảng dạy của nhà trường. Đảm bảo trách nhiệm của GV dạy lớp năm học trước và GV nhận lớp năm học sau.

          – Thực hiện việc nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục học sinh giữa các lớp 1,2,3,4 của các giáo viên trong trường và HS lớp 5 lên lớp 6 cho trường THCS.

 1. Nội dung tổ chức kiểm tra Học kì II:
 2. Việc ôn tập, hệ thống hóa kiến thức cho HS các lớp:

            – Giáo viên căn cứ vào chuẩn kiến thức, kỹ năng các môn học để hệ thống hóa kiến thức cho học sinh phục vụ kiểm tra cuối năm đảm bảo chất lượng thực chất.

          – Rà soát lại học sinh còn hạn chế về đọc, viết, tính toán để tăng cường việc ôn tập cho các em.

 1. Việc ra đề, tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh:
 2. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm chỉ đạo việc ra đề các môn học (giáo viên các lớp ra đề, Tổ CM chọn 1 đề chung, BGH xem xét, quyết định).
 3. Đề kiểm tra định kì phù hợp chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực, gồm các câu hỏi, bài tập (gồm 2 mã đề) được thiết kế

+Đối với HS khối 1,2: Đề ra được thiết kế theo 3 mức độ: (được quy định rõ tại TT27 về ĐGHSTH)

+ Đối với Hs các lớp 3,4 và 5 được ra theo 4 mức độ:

– Mức 1: Nhận biết, nhắc lại được kiến thức, kĩ năng đã học;

– Mức 2: Hiểu kiến thức, kĩ năng đã học, trình bày, giải thích được kiến thức theo cách hiểu của cá nhân;

– Mức 3: Biết vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết những vấn đề quen thuộc, tương tự trong học tập, cuộc sống;

– Mức 4: Vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề mới hoặc đưa ra những phản hồi hợp lý trong học tập, cuộc sống một cách linh hoạt;

 1. Tổ chức kiểm tra:

  + Đối với các môn ngoài Toán và TV; Tiếng Anh lớp 3,4,5 nhà trường chủ động chỉ đạo lịch kiểm tra.

+ Đối với môn Toán và Tiếng Việt (khối 1,2,3,4,) nhà trường bố trí GVCN năm học này và dự kiến GVCN năm học sau thực hiện coi, chấm và bàn giao chất lượng theo quy định tại Điều 15 của Văn bản hợp nhất. 

 1. Học sinh khuyết tật học theo phương thức giáo dục hoà nhập được đánh giá như đối với học sinh không khuyết tật có điều chỉnh yêu cầu hoặc theo yêu cầu của kế hoạch giáo dục cá nhân. Do đó đề kiểm tra có phần điều chỉnh phù hợp cho đối tượng HS khuyết tật (toàn trường có 13 HS KT).
 2. Đánh giá định kì về học tập: Giáo viên căn cứ vào quá trình đánh giá thường xuyên và chuẩn kiến thức, kĩ năng để đánh giá học sinh đối với từng môn học, hoạt động giáo dục theo các mức sau:

– Hoàn thành tốt: Thực hiện tốt các yêu cầu học tập của môn học hoặc hoạt động giáo dục, bài kiểm tra các môn đạt từ 9 điểm trở lên;

– Hoàn thành: Thực hiện được các yêu cầu học tập của môn học hoặc hoạt động giáo dục;

          –  Chưa hoàn thành: Chưa thực hiện được một số yêu cầu học tập của môn học hoặc hoạt động giáo dục;

 1. Bài kiểm tra được giáo viên sửa lỗi, nhận xét, cho điểm theo thang 10 điểm, không cho điểm 0, không cho điểm thập phân và được trả lại cho học sinh xem tại lớp và lưu hồ sơ trường theo quy định. Điểm của bài kiểm tra định kì không dùng để so sánh học sinh này với học sinh khác.

             Đối với môn Tiếng Việt là điểm trung bình cộng của hai bài kiểm tra ( đọc: ĐTT+ĐH; viết: CT+TLV), chỉ được làm tròn 1 lần theo quy tắc: làm tròn xuống nếu phần thập phân nhỏ hơn 0,5 và làm tròn lên nếu phần thập phân lớn hơn hoặc bằng 0,5. Riêng phần đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi từ lớp 1 đến lớp 5giao cho GVCN kiểm tra, đánh giá trong quá trình ôn tập cuối năm.

 1. 3. Thời gian kiểm tra: (Có lịch đính kèm)

+Các môn ngoài Toán và Tiếng Việt được tiến hành từn ngày 25-29/4/2022

+Ngày ngày 05/5/2022 : Buổi sáng: Kiểm tra 2 môn Toán và Tiếng Việt (các lớp 1,2,3,4); Buổi chiều: Chấm bài 

+ Ngày 06/5/2022 : Buổi sáng : Kiểm tra 2 môn  Toán và Tiếng Việt lớp 5; Buổi chiều: Chấm bài.

*Lưu ý: Trước khi gửi kết quả kiểm tra cho nhà trường, các tổ chuyên môn tập hợp kết quả trong khối theo các biểu mẫu nhà trường đã gửi đảm bảo tính chính xác và kịp thời về mặt thời gian theo quy định.

   Trên đây là kế hoạch kiểm tra Học kì II năm học 2021-2022, đề nghị các tổ chuyên môn và tất cả giáo viên trong toàn trường thực hiện nghiêm túc.

 

 

   Nơi nhận:                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

– Phòng GD&ĐT

– Tổ chuyên môn;

– Lưu: VP.                                                                               

 

       

            Phan Tiến Lâm