Công văn triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ 5-11 tuổi

Tháng Tư 18, 2022 8:13 chiều

SỞ Y TẾ QUẢNG BÌNH               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TTYT TX BA ĐỒN                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       
       

 

 

      Số:       /CV-TTYT                                 Ba Đồn, ngày 18 tháng 04 năm 2022

    V/v triển khai tiêm vắc xin

phòng Covid-19 cho trẻ 5-11 tuổi

 

Kính gửi:  

                               – Uỷ ban nhân dân Thị xã Ba Đồn;

                               – Phòng Giáo dục và đào tạo;

 

Căn cứ Công văn số 01/VSDTTƯ ngày 04/01/2022 về việc đăng ký đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19 từ 5-11 tuổi.

Căn cứ kế hoạch số 506/KH-UBND ngày 31/03/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi tại tỉnh Quảng Bình.

Căn cứ kế hoạch số 554/KH-UBND ngày 07/04/2022 của Uỷ ban nhân dân thị xã Ba Đồn về việc Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi tại thị xã Ba Đồn.

Để chuẩn bị triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi tại Thị xã Ba Đồn năm 2022 đảm bảo an toàn, hiệu quả, đạt tiến độ và đúng thời gian. Trung tâm y tế Thị xã Ba Đồn kính đề nghị Phòng Giáo dục – đào tạo Thị xã Ba Đồn phối hợp chỉ đạo các trường học trên địa bàn thực hiện một số nội dung sau:

  1. Lập danh sách Hiệu trưởng hoặc đầu mối phụ trách công tác tiêm chủng vắc xin Covid-19 và số điện thoại liên hệ của các trường học có học sinh trong diện được tiêm vắc xin phòng COVID-19.
  2. Cử cán bộ phụ trách công tác tiêm chủng vắc xin Covid-19 về nhận biểu mẫu hồ sơ phục vụ tiêm chủng tại Trung tâm y tế Thị xã Ba Đồn.
  3. Thực hiện rà soát, tổng hợp, lập danh sách học sinh theo nội dung công văn số 76/BCĐ ngày 15/04/2022 của Ban chỉ đạo chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người đã mắc COVID-19 ( theo mẫu đính kèm).
  4. Phối hợp chặt chẽ với Ngành Y tế tuyên truyền ý nghĩa, lợi ích của việc tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 -11 tuổi đến đội ngũ cán bộ, giáo viên, vận động phụ huynh cho con em tham gia tiêm vắc xin phòng COVID-19.
  5. Chuẩn bị Cơ sở vật chất:

– Bố trí khu vực kiểm tra khai báo y tế trước khi vào khu vực tiêm chủng.

– Bố trí khu vực chờ trước tiêm, khám sàng lọc, tiêm, theo dõi và xử trí tai biến sau tiêm chủng 30 phút đảm bảo thông thoáng, đủ ghế ngồi và giữ khoảng giữa các đối tượng được tiêm chủng, nhân viên y tế, người nhà.

– Bố trí điểm tiêm chủng theo quy tắc 1 chiều, đảm bảo khoảng cách giữa các bàn/vị trí tiêm chủng để phòng chống dịch theo thứ tự như sau: Khu vực chờ trước tiêm chủng → Bàn đón tiếp, hướng dẫn → Bàn khám sàng lọc và tư vấn trước tiêm chủng → Bàn tiêm chủng → Bàn ghi chép, nhập số liệu → Khu vực theo dõi và xử trí tai biến sau tiêm chủng.

  1. Chuẩn bị trang thiết bị

– Công tác phòng chống dịch theo quy định.

– Hỗ trợ 01- 02 máy vi tính có kết nối interner để phối hợp nhập dữ liệu tiêm chủng lên hệ thống thông tin Tiêm chủng quốc gia.

  1. 7. Nhân lực

– Thành lập tổ hỗ trợ điểm tiêm chủng bao gồm các thành viên: Đại diện Ban giám hiệu, y tế học đường, giáo viên chủ nhiệm, đoàn thanh niên…

– Huy động tối đa các lực lượng hỗ trợ triển khai tiêm chủng: chuẩn bị tiêm chủng, tổ chức đón tiếp, hướng dẫn phân luồng, hỗ trợ đảm bảo công tác phòng chống dịch tại điểm tiêm, đảm bảo an ninh trật tự, điều phối đối tượng tiêm chủng tại các khu vực để tiêm chủng, nhập dữ liệu trong quá trình tiêm chủng.

Tất cả các đối tượng tham gia hỗ trợ buổi tiêm phải được cung cấp thông tin đầy đủ về nhiệm vụ, cách thức thực hiện, phối hợp giữa các cá nhân liên quan tại buổi tiêm chủng.

  1. Thông báo lịch tiêm đến giáo viên chủ nhiệm, các cán bộ liên quan, phụ huynh học sinh trước buổi tiêm ít nhất 01 buổi – 01 ngày. Tất cả trẻ khi đi tiêm cần đem theo phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vắc xin Covid-19.

           Kính đề nghị Phòng Giáo dục và đào tạo phối hợp đôn đốc chỉ đạo thực hiện.

Trân trọng cảm ơn./.

 

Nơi nhận:                                                                         GIÁM ĐỐC

              -Như trên;

            -Lãnh đạo TTYT;

            -Lưu: KSBT, KHNV, VT.

                                                                 

                                                                                 Trương Thanh Tân