Tin tức

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY HỘI HS TIỂU HỌC NĂM HỌC 2017-2018

PHÒNG GD & ĐT TX BA ĐỒN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM TRƯỜNG TH QUẢNG THUẬN                            Độc lập –Tự do – Hạnh phúc Số:   /KH – TH                                                 Quảng Thuận, ngày 9 tháng 3 năm 2018.                …

BÀI TUYÊN TRUYỀN “ TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI” NĂM 2017

PHÒNG GD-ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRƯỜNG TH QUẢNG THUẬN                                Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                BÀI TUYÊN TRUYỀN “…