Thông báo nhà trường

IMG_5283 - Copy

BÀI TUYÊN TRUYỀN “ TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI” NĂM 2017

PHÒNG GD-ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRƯỜNG TH QUẢNG THUẬN                                Độc lập- Tự do- Hạnh phúc                                BÀI TUYÊN TRUYỀN “…